این شرکت دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره ۸۹۴۷۷۴۶۹۴۸ وهمچنین گواهینامه بین المللیISO9001 ، ISO140001 و OHSAS 18001  می باشد.